อีเมล หรือ อีเมล์ สะกดแบบไหนถึงจะถูกต้องที่สุด

สวัสดีครับ หากพูดถึงโลกแห่งการสื่อสารในยุคปัจจุบัน การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในชีวิตในประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ไลน์  ฯลฯ แล้วแต่ผู้ใช้งานจะสะดวกใช้ว่าจะเลือกแบบไหน ส่วนตัวแล้วผู้เขียนเองก็ใช้หลายช่องทางอยู่เหมือนกัน และเนื่องด้วยผู้เขียนเองมีเหตุที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศค่อนข้างจะบ่อยครั้ง จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า แท้ที่จริงแล้ว คำที่ใช้บางคำที่ใช้ในการสื่อสารนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังตัวอย่าง อีเมล หรือ อีเมล์ ที่ถูกต้องที่สุดเขียนแบบไหน? และเพื่อคลายความสงสัยมาติดตามข้อมูลกันครับ

อีเมล หรือ อีเมล์ สะกดแบบไหนถึงจะถูกต้องที่สุด

ภาพโดย mohamed Hassan จาก Pixabay

  electronic mail ที่บัญญัติศัพท์ไว้ว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คำย่อว่า e-mail ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และถูกใช้ทับศัพท์ว่า “อีเมล” ซึ่งไม่มี (ล์) เนื่องจากเป็นการถอดทับศัพท์จาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นมีตัว แอล ตัวเดียว ภาษาไทยจึงใช้ ล เพียงตัวเดียว ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านอาจใช้คำผิดอยู่บ่อยครั้ง อาจกลายเป็นความเคยชินในการเขียนหรือทำให้อาจเขียนผิดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นคำว่า “อีเมล” หรือ “อีเมล์” สะกดยังไง ที่ถูกต้องก็คือ “อีเมล” ไม่มีตัวการันต์บน ล

  วิธีจำการง่ายๆ คือ ตัวการันต์/เครื่องหมายทัณฑฆาต ในภาษาไทยไม่อ่านออกเสียงคำว่า “เมย์” จึงอ่านว่า เม เช่น น้องเมย์ เป็นต้น

  ทดสอบจากระบบเว็บไซต์ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

โดยอ้างอิงการค้นหาด้วยคำว่า อีเมล และ อีเมล์ ภายในระบบเว็บไซต์ ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  >> http://www.royin.go.th/coined_word/

ระบุคำค้นหาคำว่า อีเมล สามารถค้นหาคำศัพท์พบในระบบ

เว็บไซต์ ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตนสภา

ระบุคำค้นหาคำว่า อีเมล์ จะไม่พบคำศัพท์ในระบบ

เว็บไซต์ ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตนสภา